Για να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό
συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Έλαβα γνώση των Όρων συμμετοχής και συμφωνώ
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Δήλωση Απορρήτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

1) ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ XIAOMI IROBOT ESSENCIAL
2) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ XIAOMI PURIFIER
3) SMART WATCH XIAOMI I WATCH AMAZEFITS
4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 4 ΧΑΛΙΩΝ ΕΩΣ 20 ΤΜ
5) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1 ΧΑΛΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΠΛΩΜΑ Η ΚΟΥΒΕΡΤΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία ECO CLEAN & DELIVERY (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη ΒΙΠΕ Νεοχωρούδας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των υπηρεσιών της, διοργανώνει κλήρωση (εφεξής «Ενέργεια»), που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της, στις 20/12/2021. Η κλήρωση θα γίνει με τη βοήθεια του www.random.org.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Ενέργειες έχουν όλοι οι πελάτες που επέλεξαν την ECO CLEAN & DELIVERY και παρέδωσαν τα χαλιά τους ΑΠΟ 1/3/2021 ΚΑΙ ΕΩΣ 31/10/2021, διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει εμπορική συναλλαγή με την Διοργανώτρια για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε Ενέργειας. Όλοι οι προαναφερόμενοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται «Συμμετέχοντες».
Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην ΕCO CLEAN (Διοργανώτρια Εταιρεία), καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και β’ βαθμού.
Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται

Α. η πλήρης συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής της κλήρωσης (εφεξής «Φόρμα») που βρίσκεται στο site της εταιρείας, κατά τους όρους του παρόντος και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια εμπορική συναλλαγή με την Διοργανώτρια για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε ενέργειας

Β. η κατοχή και προσκόμιση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παραδόθηκαν στον πελάτη κατά την παραλαβή των χαλιών του από την ECO CLEAN & DELIVERY και φέρουν ένα και μοναδικό αριθμό πελάτη.

Γ. η ελάχιστη παραγγελία για χαλιά να είναι από 4 τετραγωνικά μέτρα και άνω.

Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται. Όσοι από τους συμμετέχοντες εμφανιστούν στην επεξεργασία στοιχείων, για πολλαπλή φορά, αυτόματα ακυρώνονται.

Το δώρο ή τα δώρα της εκάστοτε Ενέργειας είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής σε σχέδιο ή είδος.

Από την Ενέργεια αναδεικνύονται πέντε  τυχεροί και αντίστοιχοι επιλαχόντες, όπως θα ορίζεται με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε Ενέργειας.

Ο  κάθε τυχερός  νικητής, καθώς και ο κάθε επιλαχών  της Ενέργειας, ειδοποιείται από την Διοργανώτρια αυθημερόν τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλώσει στη Φόρμα και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του, εφόσον έχει δηλώσει. Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθεί για τον τρόπο και τον τόπο παραλαβής του δώρου. Tο όνομα του τυχερού ή των τυχερών ανακοινώνεται επίσης εντός δύο εργάσιμων στη σελίδα Facebook https://www.facebook.com/Ecoclean & delivery της Διοργανώτριας.

Για να δικαιούται να παραλάβει το δώρο του ο κάθε τυχερός  θα πρέπει να το “αποδεχθεί” γνωστοποιώντας το στην Διοργανώτρια εντός έξι (6) ημερών από την ημέρα ειδοποίησής του, είτε με sms είτε αποστέλλοντας e-mail .Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αδυναμίας του τυχερού να αποδεχτεί το δώρο, χάνει το δικαίωμα στο δώρο.

Στην Ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθεί και ένας επιλαχών, για την περίπτωση που ο πρώτος τυχερός αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο ή εάν η συμμετοχή του στην Ενέργεια ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον πρώτο από τη λίστα επιλαχόντων.

Κάθε Συμμετέχων στην Ενέργεια παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια για την προβολή και χρήση εν γένει των Ενεργειών ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει τα στοιχεία του τυχερού, φωτογραφίες, βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την αποδοχή του δώρου.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται για κάθε Συμμετέχοντα την παροχή εκ μέρους του ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης στην επεξεργασία από την Διοργανώτρια των δηλωθέντων στοιχείων του σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της παρούσας Ενέργειας, την ανάδειξη των τυχερών της Ενέργειας και την επικοινωνία μαζί τους, την ανακοίνωση του ονόματός τους στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους και την εν γένει δημοσιότητα της παρούσας ενέργειας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού ο Διοργανωτής πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στην Διοργανώτρια Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία, που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση των Ενεργειών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στις Ενέργειες, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο δώρο ή στα δώρα των Ενεργειών.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δ
ώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη της εκάστοτε Ενέργειας και την απονομή του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
Κάθε Συμμετέχων στις Ενέργειες δικαιούται να υπαναχωρήσει από τους παρόντες όρους εντός 10 ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της εκάστοτε κλήρωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση. Προκειμένου να ασκήσει ο Συμμετέχων το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια
 αποστέλλοντας e-mail ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecocleandelivery.com.

Οι παρόντες όροι Συμμετοχής Κλήρωσης ECO CLEAN & DELIVERY έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.ecocleandelivery.com, ενώ οποιοσδήποτε επιθυμεί διευκρινήσεις σχετικά με την Ενέργεια μπορεί να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας (2310688280 & 2310853727) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει τις Ενέργειες, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου του, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στον Ιστότοπο και στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων, που αναγράφουν υπ’ ευθύνη τους στη Φόρμα. Με τη συμπλήρωση της Φόρμας, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή αυτών.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τις Ενέργειες αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.